Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarową formą ochrony przyrody, która w Polsce jest bardzo ważnym i popularnym sposobem zabezpieczenia zasobów naturalnych.

Obszary chronionego krajobrazu

Niemal cały obszar Nadleśnictwa objęty jest Obszarami Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 jest najmłodszą formą ochrony przyrody funkcjonującą w Polsce. Wspólną dla całej Europy, która zapewnia ochronę najcenniejszych ekosystemów, gatunków flory i fauny. Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO; powołane na podstawie "DYREKTYWY PTASIEJ" z 2009roku) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO; powołane na podstawie "DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ" z 1992 roku), które mogą pokrywać się w części lub w całości z innymi formami ochrony przyrody.

Pomniki przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Olecko znajdują się 24 pomniki przyrody. W przeważającej części są to pojedyncze drzewa i grupy drzew ale także aleje oraz głazy narzutowe.

Użytki ekologiczne

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo jest jeden powołany Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Użytek ekologiczny – „Torfowisko Połom".